Kommunfullmäktige 2017-04-25

Vid Hedemora kommunfullmäktige 2017-04-25 behandlades bl.a. en motion/förslag från Kommunlistan (KL) om extra stöd till elever som har lågt skolresultat. Skolpolitisk motion rörande social investering. Motionen var inlämnad 2015.

Det visar sig i skolforskningen, hos Skolkommissionen, hos Skolverket mfl att föräldrars socioekonomiska bakgrund speglar av sig i barnens skolresultat. Då säger skollagen att politiken skall sätta in extra resurser för att kompensera eleverna så att de bättre klarar skolans mål. Detta är ju oerhört viktigt för barnen framtid, att de klarar skolans mål, och för deras möjligheter att få jobb och en bra framtid. Det är detta motionen handlar om.

Men nej sa majoriteten i fullmäktige. Därmed bryter Hedemora mot lagen. Trots att Allan Mattsson läste aktuella lagparagrafer från talarstolen, hjälpte det inte. Vår motion/förslag röstades ner.

Vid fullmäktigemötet var också Allan Mattsons interpellationom planer för orterna utanför centralorten Hedemorauppe till behandling.

Under åren 2014, 2015 och 2016, har KS-förvaltningen investerat 50,5 mkr. Av dessa har man investerat 0,7 mkr på en ny bro över Tyllingboån resten är investeringar i centralorten.

I interpellationen ställde Allan frågan till kommunalrådet om/när motsvarande satsningar kommer att ske i de övriga orterna i kommunen. Svaret blev en nedlåtande sågning, hånfull och sarkastisk, formuleringar/svar som inte anstår ett kommunalråd som tar sin ledande politiska roll i kommunen seriöst. Han borde veta bättre.

Vi i Kommunlistan kommer naturligtvis inte att nedslås av detta utan vi kommer för resten av den här mandatperioden att fortsatt ta strid för kommundelarna utanför centralorten. Drygt hälften av kommunens invånare bor trots allt utanför centralorten och här finns också behov att täcka.

Personnytt

Till ny ersättare i Omsorgsnämnden efter Kjell Söderberg (KL) utsågs Inga-Britt Johansson (KL), Stjärnsund.

Kjell Söderberg kvarstår som ersättare i Kommunstyrelsen

Nästa fullmäktigesammanträde 2017-06-13

Kommunfullmäktige 2017-03-28

Vid fullmäktiges sammanträde 28 mars fanns på agendan bl.a Årsredovisningen och Revisionsberättelsen för 2016.

(Utdrag ur KL:s inlägg i debatten)

Det är mycket som är bra i Hedemora och som också avspeglas i årsredovisningen 2016. Det ekonomiska resultatet för 2016 är förvisso bra, men konstigt vore det väl annars när kommunen tillförts extra statliga pengar om 59 mkr varav 54 mkr avser 2016. Att majoritetens företrädare vill tillgodoräkna sig resultatutfallet är knappast förvånande men frågan är hur väl man har använt resurstillskottet för att åtgärda de obalanser som trots allt fortfarande råder i kommunen. Att Kommunlistan och Majoriteten har olika uppfattningar om hur resurserna borde ha använts är ingen större hemlighet. Vi ser olika på vilka behov och problem som ska prioriteras.

Majoriteten valde att lägga det ekonomiska överskottet på framtida pensioner. Kommunlistan hade hellre sett att resurserna satsats på personal och arbetsmiljö för att komma tillrätta med de höga sjuktal som sedan ett antal år är ett återkommande problem i kommunen.

Under den senaste femårsperioden, och då nuvarande majoritet suttit vid styret, har sjukfrånvaron totalt ökat från 5,4 % (2012) till 8,9% (2016). Dvs 3,5%-enheter. Räknat på heltidsårsarbetare har de ständigt sjukfrånvarande ökat från 65 /2012 till 116 st/2016, en ökning med 51 personer. Under samma period har antalet årsarbetare ökat från 1195 till 1299 dvs en ökning med 104 personer. Man kan således konstatera att av ökningen på 104 personer är hälften hemma pga. ökad sjukfrånvaro. En förlorad resurs på inte bara c:a 50 heltids årsarbeten utan också att c:a 20-25 mkr som gått till spillo under det senaste året.

Om man agerat på ett sätt så att sjuktalen inte ökat utan förblivit på 2012 års nivå hade kommunen (allt annat lika) klarat sig med c:a 50 personer färre heltidsanställda till en lägre kostnad om c:a 20-25 mkr. Hade man därtill satt in åtgärder för att nå målet om 4% sjukskrivna så hade ytterligare c:a 15 färre heltidsanställda behövts till en lägre kostnad på c:a 6 – 7 mkr. Totalt runt c:a 30 mkr årligen. Och då har inte extrakostnader för vikarier och störningar i verksamheten medräknats.

Det är lätt att sjuktalen blir en exercis med siffror men vad det egentligen handlar om är medarbetares arbetsmiljö och deras hälsa.

Något som sällan nämns är att den sjukfrånvarande inte enbart drabbas till hälsan utan även ekonomiskt. Karensdag med löneavdrag. En försiktig bedömning pekar på att den 2016 kostade de anställda c:a 5,5 mkr. Man får inte heller glömma att sjuklönen enbart täcker 80% av lön och förmåner. Under 2016 utbetalade kommunen 12,3 mkr i sjuklön och det tyder på att ett sammantaget sjukavdrag på c:a 3 mkr.  Så uppskattningsvis har ”sjukkostnaderna”  för de anställda totalt uppgått till c:a 8-9 mkr.

För kommunen utgör den höga sjukfrånvaron också en ekonomisk belastning och under 2016 utbetalades 12,3 mkr i (bokförd) sjuklön, till detta ska läggas kostnader för vikarier och störningar i verksamheten.

Vi i Kommunlistan har svårt att acceptera att, när kommunen tillförts 59 mkr i extra anslag, inte en större del av resurserna använts för att komma till rätta med de faktiska problem Hedemora kommun uppenbarligen har i sin organisation, utan största delen har av majoriteten avsatts till framtida pensioner.

Kommunlistan har i tidigare budgetdiskussioner och senast i förra vårens tilläggsbudget påpekat vikten av riktade insatser mot de obalanser som råder och att satsa ekonomiska och personella resurser på personalen i syfte att skapa en hälsosam arbetsmiljö.

—————–

En liten framgång för Kommunlistan kan dock noteras då vi fick kommunalrådet att ur Årsredovisningen stryka påståendet ”Det är roligt att konstatera att sjuktalen redan sänkts”. Sjukfrånvaron som den redovisas i årsredovisningen har under 2016 ökat från 8,6% till 8,9%.

Årsredovisningen godkändes och Revisionsberättelsen lades till handlingarna och Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de förtroendevalda i dessa organ beviljades ansvarsfrihet.

Allan Mattsons (KL) tidigare anmälda motion om att ”kommunen ska upprätta en utbildningsplan i psykosocial problemlösning” var uppe till behandling men avvisades efter votering. Kommunlistans, Liberalernas , Moderaternas och SD:s ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Personalförsörjningsplan för Hedemora kommun framlagt av Kommunstyrelsen antogs, mot beslutet reserverade sig Moderaternas, Liberalernas, Kommunlistans och SD:s ledamöter

För övriga punkter på agendan hänvisas till protokollet. (se kommunens hemsida)

Nästa fullmäktigesammanträde 2017-04-25

Kommunfullmäktige 2017-02-14

Vid fullmäktiges sammanträde 14 februari fanns på agendan bl.a ”Behandling av motion om att Hedemora kommun implementerar ”god” i stället för ”skälig” vid tillämpning av 4 kap 1§ SoL, Motionen inlämnad av Kommunlistans Allan Mattsson i oktober 2016. Motionen hade remitterats till Omsorgsnämnden som beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå densamma, likaledes gjorde Kommunstyrelsen. I Fullmäktige blev resultatet inte oväntat avslag.

Folketshus i Långshyttan och IOGT-NTO hade till Fullmäktige ansökt om investeringsbidrag för energibesparande åtgärder om 845 kkr resp. 62 kkr. Inför omröstningen om Folketshus i Långshyttan lämnade KL:s ledamöter Allan Mattson och Ulf Kindlund lokalen pga. jäv. Vid omröstningen gav Kommunlistan bifall till båda ansökningarna.

Vid sammanträdet inlämnade Allan Mattson (KL) motion om ”att kommunen ska upprätta en utbildningsplan i psykosocial problemlösning”. Motionen remitterades till Kommunstyrelsen för behandling.

För övriga punkter på agendan hänvisas till protokollet. (se kommunens hemsida)

Nästa fullmäktigesammanträde 2017-03-28

Rapport från Årsmötet 2017

Vid Kommunlistans (KL) årsmöte 2017-03-08 omvaldes Per Bengtsson till ordförande och övriga i styrelsen ingående ledamöter är; Allan Mattsson, George Larsson, Helen Edwards Lutsch, Kjell Söderberg, Ulf Kindlund och Vesa Remsu.

Därtill ingår som adjungerad styrelseledamot alltid ledamot / ersättare i Kommunfullmäktige respektive nämnd /bolagsstyrelse.

Under 2016 har Kommunlistan varit representerat i Hedemora kommunfullmäktige med fyra mandat och likaså har partiet varit representerat i samtliga nämnder och kommunala bolagsstyrelser. Under året har fem motioner rests och fem interpellationer har ställts.

Långshyttan 2017-03-08

Styrelsen

Kom till Långshyttans ishall på lördag 5 mars och prova Hockeybockey!

Vi i Kommunlistan kommer att under året arrangera ett antal aktiviteter för såväl ung som gammal på orter utanför centrala Hedemora. Först ut är Långshyttan och senare har under året ”kör” vi i Garpenberg, Vikmanshyttan och någon till.

På lördag arrangerar vi en hockeybockey-dag i Långshyttans ishall  mellan klockan 10.00 – 13.00.

Alla är välkomna, unga som gamla, vältränade som otränade.

Vi bjuder på varmkorv och dryck.

Välkomna!

 

Du kan läsa mer på DT/Hedemora klicka här.

 

Inbjudan till Öppet hus i Garpenberg den 24 oktober.

Vi inbjuder härmed befolkningen i Garpenberg till ett öppet möte i

Garpenbergs Folkets Hus, lördagen den 24 oktober kl 10,00

VAD VILL VI ?

Vi vill berätta, att vi är ett parti som vill tillvarata orterna utanför

centralortens intressen.

Vi vill att ni i Garpenberg skall besätta för oss, på vilket sätt ni vill

att politiken kan göras bättre för boende i samhället.

 

Kom och prata med oss över en kopp kaffe.

Hälsar

KOMMUNLISTAN

Kommunfullmäktige 2015-09-15

Vid fullmäktiges sammanträde 15 september fanns på agendan bl.a ”Behandling av motion om uppstädning i kommunens orter” och Behandling av motion om mathållningen på särskilda boendet Granen”.  Båda motionerna resta av Kommunlistans Allan Mattsson i september 2014.

Motionen om uppstädning i kommunens orter avvisades av den politiska majoriteten som uppenbarligen inte delar vår och den övriga oppositionens uppfattning att det är ett gemensamt kommunintresse att hela kommunen ”hålls ren och snygg”. Ännu en fråga där centralorten särbehandlas. Vi (KL)och övriga ledamöter i oppositionen reserverade sig mot beslutet.

Motionen om mathållningen på Granen antogs däremot av ett enhälligt fullmäktige.

Vid fullmäktigesammanträdet 19 maj anmälde kommunlistan två interpellationer

  • interpellation om rekrytering av personal inom omsorgen.
  • interpellation om rekrytering av lärare.

den första ställd till ordförande för Omsorgsnämnden, och den andra till ordförande i Bildningsnämnden.

Man kunde förvänta sig att interpellationerna besvarats nu vid sammanträdet i september men så blev inte fallet. Varken ordförande i Omsorgsnämnden eller ordförande i Bildningsnämnden behagade avlämna svar. Kommunfullmäktiges ordförande påpekade att man kan förvänta sig att interpellationer besvaras vid nästkommande fullmäktigesammanträde efter det de anmälts.

Nästa fullmäktigesammanträde hålls 20 oktober.