Nej till Rättviksmodellen

Majoriteten sade NEJ till Rättviksmodellen

Under en följd av år har vi från Hedemora kommuns politiska majoritets ledning hört att Rättviksmodellen ska införas under mandatperioden. Vi har från kommunalråd t.o.m hört uttalanden om att det var redan beslutat. Rättviksmodellen skulle vara nyckeln till ett bättre företagsklimat i kommunen och skulle lyfta oss i Svenskt Näringslivs rankinglista, där vi år efter år legat i bottenregionen.

Trots alla uttalanden om att beslut i frågan förelåg så visade det sig när vi i Kommunlistan synade korten att något beslut inte fanns. Det är Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden (MOS) som har att besluta i frågan, ingen annan.

Vid nämndens sammanträde 2016-12-07 yrkade vi därför på att frågan om Rättviksmodellen skulle utredas och ett beslutsmaterial med konsekvensanalys tas fram. Nedan följer vårt yrkande:

Rättviksmodellen.

Att något måste göras för att höja Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningens status hos allmänhet och näringsidkare torde de flesta vara överens om. Om inte annat så framgår detta klart av SKLs ranking 2015 av företagsklimatet där Hedemora rankades på 181 plats av 193 deltagande.

I olika sammanhang har den så kallade Rättviksmodellen nämnts som en möjlighet att rätta upp situationen. Något beslut har, till dags dato, inte tagits i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden än mindre har något beslutsmaterial presenterats för nämnden.

Enligt kommunalrådet Kristina Lundgren finns beslut i Strategiutskottet om att Rättviksmodellen ska införas under mandatperioden. Vi kan således konstatera att Strategiutskottet redan beslutat om införandet av Rättviksmodellen i MOS-Förvaltningen, detta utan att frågan behandlats av MOS-nämnden. Det är dock MOS-nämnden som har att fatta beslut i frågor som rör MOS-Förvaltningen.

Man får väl förutsätta att inför beslutet i Strategiutskottet ett väl genomarbetat beslutsunderlag presenterats innehållande alternativa lösningar och konsekvensanalyser. Något sådant beslutsmaterial har dock inte presenterats för MOS-nämnden.

Kommunlistan (KL) yrkar att förvaltningschefen ges i uppdrag att;

  • Upprätta underlag som kan ligga till grund för beslut i frågan om Rättviksmodellen eller annat alternativ ska införas vid förvaltningen.
  • Till beslutsunderlaget ska fogas konsekvensanalys och genomförandeplan.

Nämnden beslutade i enlighet med vårt förslag och ett beslutsmaterial utarbetades och presenterades för beslut vid nämndens sammanträde 2017-06-21.

Förslaget från förvaltningen var att inte nu införa Rättviksmodellen, en uppfattning vi Kommunlistan inte på något sätt delar då enligt vår bedömning Rättviksmodellen i sin ”hela” omfattning har visat sig både fungera och vara framgångsrik. Vår bedömning grundar sig på en grundlig genomgång av Rättviksmodellens upplägg och hela koncept för Tillväxt och Tillsyn. Vi har gjort vår hemläxa!

Vid nämndens sammanträde yrkade vi därför:

Rättviksmodellen

Rättviksmodellen handlar om så mycket mer än efterhandsdebitering. Det är ett helt koncept för Tillväxt och Tillsyn som utgår från synsättet och värdegrunden att företag/medborgare vill göra rätt. Den bygger på kommunikation och dialog som är anpassad till individen och med rådgivning och vägledning innan man gör fel. Målet är att skapa en bra dialog mellan kommunen och företagen/medborgarna. Att skapa förtroende.

Under en lång följd av år har Hedemora kommun placerat sig i bottenskiktet vad gäller näringslivsklimatet i såväl Svenskt Näringslivs ranking som hos SKL. Vi- Kommunlistan- menar därför insatser snarast måste vidtas för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen och yrkar att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att:

  • Med utgångspunkt från Rättviks synsätt för ”Tillväxt och Tillsyn” införa modellen i sitt arbete.
  • Därefter införa efterdebitering

 

Nämndens majoritet, S och C, beslutade enligt Förvaltningens förslag och Kommunlistans yrkande avvisades och därmed kommer inte i nuläget Rättviksmodellen att genomföras i Hedemora kommun. Vi, Kommunlistan reserverade oss mot beslutet men kommer fortsatt att verka för att Rättviks syn på Tillväxt och Tillsyn kan få tillämpning i Hedemora kommun.

Vi, Kommunlistan, beklagar att den politiska majoriteten vars ledande företrädare tidigare så tydligt uttalat stöd för Rättviksmodellen nu i stället valt att säga NEJ till Rättviksmodellen.

Mycket snack och lite verkstad kan man tycka.

Rivning av Solgården

Vid gårdagens (21/6) sammanträde i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden framkom att upphandling av rivningen av Solgården i Långshyttan ännu inte har påbörjats trots att miljöinventeringen sedan länge är klar. Rivning kan därmed tidigast påbörjas under hösten. Rivning måste enligt förvaltningschefen vara genomförd under 2017 för att nu liggande beslut ska gälla.

En enig nämnd uttalar, med adress Kommunchefen, följande:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ser allvarligt på att rivningen av Solgården i Långshyttan inte har påbörjats och förutsätter att rivningen genomförs under hösten 2017.

Roadshow – Vikmanshyttan.

Vi startade vår Roadshow till Hedemora kommuns yttre orter den 20 maj och idag 17 juni nådde vi slutpunkten i Vikmanshyttan. Vi har under några lördagstimmar träffat boende i Stjärnsund, Garpenberg, Långshyttan, Smedby och Vikmanshyttan. Många intressanta synpunkter på relationen landsbygd – centralort  har framkommit och dito bra förslag till åtgärder har till oss framförts. Nu är det upp till oss i Kommunlistan att ta synpunkter och förslag vidare till praktiskt genomförande.

Det är möjligt att med dagens majoritetsförhållanden i Kommunfullmäktige förslagen inte kommer att finna acceptans hos majoriteten men vad som står tydligt efter vår Roadshow är att det bland landsbygdens befolkning finns många som anser att resurserna i kommunen är skevt fördelade och detta på landsbygdens bekostnad.

Vi återkommer i höst och till dess önskar vi alla i Hedemora kommun en skön sommar.

TACK VIKMANSHYTTAN

 

 

 

Kommunfullmäktige 2017-06-13

Vid Hedemora kommunfullmäktige 2017-06-13 behandlades bl.a. en motion/förslag från Kommunlistan (KL) om att låta utreda hur många barn i kommunen som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation och att utifrån denna undersökning föreslå en höjning av normen för försörjningsstödet för att i möjligaste mån motverka att barn hamnar i ekonomisk utsatthet. Motion om barnfattigdom. Motionen var inlämnad 2016.

Motionen hade av kommunfullmäktige remitterats till Omsorgsnämnden för behandling som beslutade att avslå begäran om vidare utredning av barnfattigdom. Även kommunstyrelsen avslog begäran.

Vid fullmäktigesammanträdet avslog majoriteten S;C;V och med stöd av MP den del av motionen som avsåg att utreda hur många barn i kommunen som befinner sig i en utsatt situation. Förslaget fick förutom av oss i KL stöd av M och L.

I den del av förslaget som avsåg att föreslå en höjning av normen för försörjningsstödet stöddes förslaget enkom av Kommunlistan.

I första delen av beslutet reserverade sig ledamöterna från KL,M och L mot beslutet och i andra delen reserverade sig KLs ledamöter.

När 12 % av kommunens barn befinner sig i en situation med utsatt ekonomi kan det tyckas anmärkningsvärt att förslaget inte fick stöd från S och V som vanligtvis säger sig ta ställning för de svaga i samhället. Man var således från deras sida inte ens beredd att låta utreda frågan.

Nästa fullmäktigesammanträde 2017-09-12

Träffa oss i Vikmanshyttan.

Vi fortsätter vår Road-show och femte och sista anhalt för den här gången är Vikmanshyttan.

Vad kan Kommunlistan göra för Vikmanshyttan?

Kom och berätta för oss!

Lördagen 17 juni kl. 11 – 13

finns vi vid

Handlar´n i Vikmanshyttan

Vi sätter Landsbygden i centrum.

Roadshow fjärde stoppet – Smedby

Idag,2017-06-10, var vår Roadshow framme vid Smedby centrum och vi  kom för att höra om vilka frågor som invånarna i Smedby med omgivningar tycker är viktiga för att hålla orten levande. Bra synpunkter kom oss till del.

Femte och sista stopp för den här gången i vår Roadshow är lördag den 17 juni i Vikmanshyttan. Vi kommer att finnas vid Handlar´n i Vikmanshyttan

.
TACK SMEDBY