Vid Kommunfullmäktigesammanträdet 2018-03-13….

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen den 13 mars ställde Kommunlistan genom Allan Mattson tre interpellationer och alla till ordförande i kommunstyrelsen.

Den första gäller Kommunfullmäktiges tidigare beslut om att mat till äldreboendet Granen i Långshyttan ska tas från Jonsboskolans kök och som ännu inte har verkställts.

Då Omsorgsnämnden vägrat följa Kommunfullmäktiges beslut så frågas;

  1. Kan en enskild nämnd vägra följa ett beslut fattat av kommunens högsta beslutande instans?
  2. I så fall. Vilka kriterier föreligger för att en nämnd skall kunna vägra följa ett Fullmäktigebeslut?

 

Den andra interpellationen gäller den rådande bristen på legitimerade lärare och brist på undersköterskor.

I en av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) nyligen presenterad rapport – Ekonomirapporten okt 2017 – presenteras dystra utsikter för landets kommuner de kommande åren. Starkt demografiskt tryck, ökade pensionskostnader och bromsad skatteutveckling innebär att det krävs åtgärder för att klara kommunernas åtaganden. Tillsammans med demografin/ den snabba befolkningsökningen som medför ett ökande behov av skola, vård och omsorg leder detta till svårigheter för kommunerna att finansiera verksamheten.

Med utgångspunkt från SKL:s rapport frågas;

  1. Har ni i den styrande majoriteten diskuterat vilka åtgärder ni ämnar vidta med anledning av SKL:s rapport?
  2. På vilket sätt tänker ni i majoriteten säkerställa minst oförändrad nivå/kvalitet inom skola vård och omsorg?
  3. Har kommunen utifrån demografin kartlagt inom vilka områden det kommer att bli brist på anställda, och..
  4. Har ni någon plan över hur ni skall kunna rekrytera utbildade lärare och undersköterskor åren 2019-2022?

 

Den tredje interpellationen gäller varför bildningsnämndens ram för 2018 inte tilldelats de resurser som regeringen avsett skulle tillfalla skolan.

Frågan lyder;

Varför har inte Bildningsnämndens ram tilldelats de resurser som regeringen avsett skulle tillfalla skolan?

 

Kommunstyrelsens ordförande har meddelat att interpellationerna kommer att besvaras vid ett senare tillfälle. Vi emotser med intresse svaren på interpellationerna.

Val till Kommunfullmäktige 9 september.

Den 9 september går Sverige till val och då väljs ett nytt Kommunfullmäktige för Hedemora som kommer att bestämma kommunens utveckling för de kommande fyra åren.

Vi i Kommunlistan kommer att söka väljarnas mandat att påverka inriktningen av Hedemoras framtida utveckling och vi är beredda att ta ansvaret.

Vi menar att ett utvecklat Hedemora bygger på en väl avvägd balans mellan Centralortens och Landsbygdens resurser samt en öppen och konstruktiv dialog med medborgarna och kommunens olika intressegrupper.

Kommunlistan är ett tvärpolitiskt parti där Vi, oberoende av politiska grundvärderingar, samlas med ett gemensamt mål att utveckla Hedemora till en attraktiv kommun för dagens såväl som morgondagens kommuninnevånare.

Vill Du vara med och påverka och ta ansvar för Hedemoras framtid är du välkommen att delta i vårt arbete. Vi formar nu det team som är berett att ta ansvaret de fyra kommande åren.

Du är kanske en av oss. Hör i så fall av Dig till:

–                    Per Bengtsson mobil: 070-590 40 85

–                    Allan Mattsson mobil: 070-305 33 86.

Det går också bra att skicka ett E-mail till info@kommunlistanihedemora.se så hör vi av oss.

Välkommen!

Tidiga julpaket

Vid årets sista Kommunfullmäktigesammanträde hände något helt unikt, fyra av Kommunlistans Allan Mattson i maj 2017 inlämnade motioner besvarades och bifölls av Fullmäktige.

  • Motion om uppförande av omklädningshytter vid Rällingbadet och vid Långsbrobadet i Långshyttan bifölls och med uppdrag till Kommunens lokal- och markavdelning att tillgodose att omklädningshytter och toaletter finns tillgängliga vid kommunens samtliga badplatser under sommarsäsongerna.
  • Motion om målning av hopptornet vid Rällingbadet i Långshyttan kan sägas vara besvarad / bifallen då målningen av hopptornet genomförts under sommaren 2017
  • Motion om trivselåtgärder vid Centrumparken/”Kesolunden” i Långshyttan bifölls och med uppdrag till lokal- och markavdelningen att bjuda in allmänheten till ett öppet möte där medborgarna kan framföra idéer på Kesolundens framtida utformning och innehåll. Vidare skall lokal- och markavdelningen sammanställa inkomna idéer gällande Kesolundens utformning och innehåll, och förslagen ska tas med i investeringsförslagen till mål- och budget för 2019.
  • Motion om hundlatriner i Långshyttan, Vikmanshyttan och Garpenberg anses vara besvarad / bifallen då Hedemora Kommun under året gjort en översyn av antalet hundlatriner och behov av hundlatriner i Långshyttan, Vikmanshyttan och Garpenberg . Hundlatriner finns nu utplacerade även om antalet latriner kunde vara fler.

Att få fyra av våra motioner, som dessutom riktas mot kommunens ytterområden, positivt behandlade vid samma sammanträde är unikt men som Allan Mattsson sammanfattade; ”det är ju valår 2018”.

Öppet hus på onsdag 6 december…..Välkommen in!

Nu kör vi årets sista ÖPPET HUS och återkommer onsdagen 7 februari 2018.

Vi träffas som vanligt i Partilokalen i Långshyttan klockan 17.00 – 19.00. Här kan du vanligtvis träffa oss som sitter i Kommunfullmäktige och Nämnder.

Den 9 september 2018, är det åter val till Kommunfullmäktige och vi kommer under de kommande månaderna att forma vårt team och våra mål för den kommande fyraårsperioden såväl som på längre sikt. Är du intresserad av att delta i utformningen av och ta ansvar för Hedemora kommuns långsiktiga utveckling och/eller ingå i det team som hos väljarna kommer att söka stöd för genomförandet av våra gemensamt satta mål – kom inpå en fika eller kontakta Allan Mattsson (070-305 33 86) eller Per Bengtsson (070-590 40 85)

VÄLKOMNA

Det mörknar i horisonten för skolan

Vid Kommunfullmäktiges i Hedemora sammanträde 2017-11-21 fastställdes Budget för 2018. Som väntat antogs majoritetens, S+C+V, budgetalternativ och där man fullt medvetet tillåter sig att underfinansiera Bildningsförvaltningen med c:a 20 mkr. Vi i Kommunlistan reserverade oss mot beslutet och hade i vårt budgetalternativ tagit höjd för de åtaganden som vilar på Skolan och avsatt 408,8 mkr mot majoritetens 391,2 mkr. Nu vilar ett besparingskrav på Skolan på c:a 20 mkr för 2018 och då vi i debatten krävde svar från majoriteten var pengarna skulle tas möttes vi av en total tystnad. Det intressanta är att Centerns representant i Bildningsnämnden i debatten stod upp för samma uppfattning om underfinansiering och lade ett eget tilläggsyrkande om ytterligare närmare 20 mkr till Skolan, men även detta avisades bryskt.

Ett besparingskrav inom skolan på 20 mkr, vilket motsvarar c:a 5%, kommer att slå mot hela verksamheten. När 80% av kostnaderna utgörs av personalrelaterade kostnader så kommer besparingarna till stor del gå ut över personal och därmed också över eleverna. 20 mkr motsvarar ett 40-tal lärartjänster. Nedläggning av landsortsskolor kommer säkert också att aktualiseras, dock först efter nästa års val och några besked före valet är inte att räkna med. Vi minns fortfarande alla löften inför valet 2010 och vad som sedan hände med skolan i Stjärnsund.

I oktober (2017) presenterade Lärarförbundet rankningen ”Sveriges bästa skolkommun”. Hedemora kommun hamnar i rankningen, på plats 186 bland landets 290 kommuner. I den nedre tredjedelen (36% lägsta). För två år sedan låg Hedemora kommun på plats 31! Bland de c:a 10 % högst rankade. Att på två år falla i ranking med 155 platser, från 31 till 186, är inte bara allvarligt utan alarmerande och måste tas på allvar.

Sjuktalen i Hedemora kommun har under senare år tillåtits skena iväg till oacceptabelt höga nivåer, så också bland våra lärare. I Lärarförbundets ranking hamnar kommunen på plats 251 av Sveriges 290 kommuner. Bland de 13% lägst rankade. Att många i skolans värld upplever sin arbetssituation som stressig och otillfredsställande torde stå klart. Något också många lärare vittnar om.

Tillgången på behöriga/legitimerade lärare är och kommer under lång tid att vara en bristfaktor i samhället. Kommunerna kommer att slåss om de behöriga/legitimerade lärare som finns. Även Hedemora måste kunna ta den fajten. Då duger det inte att som i Lärarförbundets ranking när det gäller behöriga lärare inta även här en plats i bottenregionen, bland den nedre fjärdedelen, plats 219 av 290.

Som framgår av Lärarförbundets ranking av ”Sveriges bästa skolkommun” så har Hedemora en resa att göra. Det är inte genom besparingar inom skolans värld vi kan trygga tillgången på duktiga lärare och därmed ge den unga generationen de bästa förutsättningarna inför livet.

Hedemora behöver en ny politik för skolan…Kommunlistan har redan politiken!

Möte med Företagarna i Hedemora och Hedemora Handlingskraft.

I går, 2017-11-02, träffade vi (KL) och på vårt initiativ företrädare för styrelserna i Företagarna i Hedemora och Hedemora Handlingskraft. Syftet med mötet var att inleda en dialog med näringslivet om vilka konkreta åtgärder som bör vidtas för att få ett bättre näringslivsklimat i kommunen.

Det finns drygt 1800 företag i Hedemora kommun och det är de som utgör ryggraden i kommunen. Många företag är en och tvåmansföretag, och några är större. Det är i de små och medelstora företagen som jobben skapas och det är genom företagarnas engagemang som Hedemora kan utvecklas och växa. För att gynna tillväxten behövs därför ett gott näringslivsklimat och här har politiker och kommunens tjänstemän ett avgörande inflytande.

När Svenskt Näringsliv och likaså SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) rankar näringslivsklimatet i landets kommuner har Hedemora under en lång följd av år rankats i bottenskiktet. Även om Hedemora senaste året höjt sig något i rankingen så ligger kommunen fortfarande i den nedre fjärdedelen. När därtill, enligt Svenskt Näringslivs enkät 2017, hela 28% av företagarna säger sig ha ”övervägt” att flytta sin verksamhet från kommunen så visar det på ett misslyckande från styrande politiker och tjänstemän.

Vi måste värna om våra lokala företag! Vi måste värna om våra arbetstillfällen! Hedemora måste få en aktiv lokal näringslivspolitik som främjar kommunens tillväxt! Vi i Kommunlistan agerar förvisso redan för ett förbättrat näringslivsklimat i kommunen och kommer att till våren 2018 presentera ett konkret handlingsprogram för ett förbättrat Näringslivsklimat, och med målet att Hedemora vid utgången av nästa mandatperiod (2022) skall rankas bland de 20% högsta.

Den dialog som vi igår inledde med representanter för Hedemoras Näringsliv kommer att fortsätta och hållas levande.

Ett stort tack till alla närvarande för en konstruktiv och givande dialog!

 

Allan Mattsson                    Per Bengtsson                    Ulf Kindlund

Nu har det blommat över.

Sommaren är nu över för den här gången och blommorna har sett sina bästa dagar, så nu har vi tagit in planteringarna för i år. Vi vill tacka personalen hos; Handlarna i Garpenberg, Husby och Vikmanshyttan; Kiosken i Stjärnsund ; Vägföreningen i Långhyttan som varit vänliga att förse våra planteringar med vatten när så behövts.

ETT STORT TACK TILL ER ALLA!

 

Rivningen av Solgården – En sorglig historia!

Till dagens (27/9) sammanträde i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden var kommunchefen Annika Strand och Lokal- och markavdelningens Niklas Arfs kallade för att informera om läget i rivningen av Solgården, Långshyttan. Anledningen till nämndens begäran är att rivningen av Solgården dragit ut på tiden och ännu inte påbörjats trots att frågan varit föremål för behandling sedan tidigt 2015. Vid nämndens sammanträde 2017-01-25 och efter Kommunlistans agerande påpekade nämnden vikten av att rivningen av Solgården påskyndades. Frågan var på initiativ av Kommunlistan också uppe till behandling vid nämndens sammanträde 21 juni, och ännu har ingen rivning påbörjats. Därav nämndens begäran om Kommunchef och Lokal- och markavdelningens närvaro vid dagens sammanträde.

Deltog gjorde dock endast Lokal- och markavdelningens Niklas Arfs.

Enligt Arfs förklaras fördröjningen av rivningen vara en fråga om prioritering inom avdelningen till följd av knappa resurser. Uppenbarligen har annat prioriterats högre av avdelningen för Lokal- och mark. Man kan undra vad?

Enligt nu liggande plan kommer anbudsunderlag att läggas ut inom två veckor från nu och anbudstiden är 45 dagar. Därefter kan entreprenör för rivning kontrakteras och rivning kan i bästa fall påbörjas runt årsskiftet. Vi får väl se hur det blir med det. Så här långt kan man tycka att det hela är en sorglig historia och som vittnar om Kommunens ineffektivitet.

Vi får innerligt hoppas att ingen kommer till skada i den förfallna byggnaden innan Kommunen får tummen ur!

 

Fullmäktige sa nej till 80-90-100 modellen!

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-12 avslogs Kommunlistans (KL) motion om införandet av 80-90-100-modellen inom skolan. Det är en modell för att få äldre lärare att orka till pensionen och innebär en möjlighet för de lärare som närmar sig pensionsåldern att jobba 80 procent av tiden, med 90 procent i lön, och med 100 procent i pensionsgrundande lön.

Under hösten 2016 anmälde Kommunlistan motionen till Fullmäktige med förslag om modellens införande inom skolan.

Bakgrunden är att lärarbristen hotar Sveriges välstånd och lärarbristen är stor, så också i Hedemora. Om 10 år kommer det att fattas 65 000 lärare i Sverige. Hedemora kommun har och kommer att få sin andel av bristen på lärare, under kommande 10 årsperioden beräknas c:a 100 lärare i Hedemora att gå i pension. Samtidigt vet vi att duktiga lärare är det viktigaste verktyget för att nå kunskapsmålen.

Långt fler lärare än i dag måste vilja stanna kvar i yrket och då är arbetsvillkoren avgörande.Det kan gälla lönen, möjligheter till kompetensutveckling i yrket, avlastning i arbetssituationen m.m. En pusselbit att få lärare att stanna kvar i yrket är att införa 80-90-100 – modellen i skolan.

Vi (KL) ser med oro på utvecklingen och menar att ett införande av 80-90-100-modellen gör skillnad och i detta får vi stöd av Lärarförbundet i Hedemora som anser att modellen ska införas för att få fler lärare att orka jobba längre.

Vår (KL) motion avslogs av Fullmäktige men vi återkommer i frågan i nästa mandatperiod.