Presentation av kandidat nr. 4 till Kommunfullmäktige

 

Namn: Larz Andersson
Ålder: 36år

Jag ställer upp i valet till kommunfullmäktige för att jag vill bidra till ett bättre Hedemora där alla kan bo och leva.

Frågorna jag brinner mest för är:
– Näringliv: Hur kan kommunen hjälpa företagen i Hedemora till ännu bättre förutsättningar.
– Bostäder: För att kunna växa som kommun behövs fler bostäder.
Hedemora har idag runt 800 i bostadskö.
– Infrastruktur: Många i Hedemora pendlar till skola och arbeten. Vi måste fortsätta ställa krav på bättre transportmöjligheter. Bättre vägar och järnvägar, fler bussar och tåg.
Fortsätta bidra till utbyggnad av fiber så fler företag kan etablera sig i kommunen och fler kan jobba hemifrån.

Ställde upp i valet 2014 för ett annat parti och blev invald i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- & samhällsbyggnadsnämnden. Mina värderingar är fortfarande de samma och jag kommer förmodligen rösta på samma parti detta valet som vid förra valet till riksdagen men när det gäller kommunpolitik vill jag vara partipolitiskt oberoende och kunna rösta på det förslag som jag tror gynnar Hedemora mest som kommun och inte behöva rösta efter partiideologi på riksnivå.

Kort om mig:
Bor i Hedemora med min fru. Jobbar som IT konsult i Borlänge.
Uppväxt i Lindesberg och bott i Stockholm mellan 2002 och 2011.
På min fritid tränar jag på Actic i Hedemora, spenderar tid i fritidshuset och reser.
Andra intressen är teknik, historia, segling (jag har nautisktförarintyg och seglarintyg) och flygning (jag håller på och tar flygcertifikat)

Presentation av kandidat nr. 1 till Kommunfullmäktige

Namn: Allan Mattsson
Pensionär

Jag ställer upp i valet för att jag anser att den nu styrande majoriteten för en politik som inte gynnar hela kommunen.
Man för en politik som under den gångna mandatperioden avrustat skolan.

Mina fritidsintressen är: Släktforskning, historia och motionsjogg.
Jag har genomfört 16 maratonlopp, lika många halvmaror och tre Lidingölopp.

Jag har gått 7 år i folkskolan. 2 år på Brunnsviks Folkhögskola och läst kurser i juridik och nationalekonomi på högskolan.

Min hjärtefråga inom kommunalpolitiken är att värna skolan. Att verka för att skolan får en budgetram utan besparingar, som leder till lägre barngrupper i förskolan, i grundskolan och flera legitimerade lärare i grundskolan.

Presentation av kandidat nr. 8 till Kommunfullmäktige

Namn: Inga-Britt Johansson
Ålder: 66år

Jag är pensionerad sjuksköterska. (arbetar fortfarande lite extra)
Jag tycker om att få umgås med mina två barnbarn, pyssla i trädgården och träffa vänner.

Jag vill att hela kommunen ska leva.

Mina hjärtefrågor är:

  1. att vi har en bra vård o omsorg, där både vårdtagare och personal känner sig nöjda.
  2. Förskola och Skola, viktigt att alla barn får en bra start. Extra stöd ska ges till barn med särskilda behov. Barnen är vår framtid!

Vår väg till ett förbättrat Näringslivsklimat!

Under en lång följd av år har Hedemora kommun placerat sig i bottenskiktet i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet i Sveriges alla kommuner.

Om Hedemora även fortsatt vill vara en attraktiv kommun att leva och verka i krävs ekonomisk tillväxt. Tillväxt är en grundbult för att ge ekonomiska förutsättningar för satsningar idag och för framtiden. Tillväxt skapas genom alla våra lokala företagare, företag och deras anställda. Tillväxt gagnas av ett bra näringslivsklimat och Vi menar att insatser snarast måste vidtas för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Vi vill bygga ett Hedemora som attraherar dagens näringsidkare att stanna kvar i och nya att etablera sig i.

Vi menar att viktiga byggstenar är:

–          Införandet av Rättviksmodellens synsätt för ”Tillväxt och Tillsyn” i Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningens (MoS) arbete och därefter se över former för debiteringar och avgifter.

–          Korta handläggningstider i kontakter och tillståndsärenden och att resurser anpassas efter behovet och att MoS ges tillgång till moderna tekniska hjälpmedel.

–          Tillgång till färdigställd mark för företagsetableringar i kommunens olika delar.

–          Gymnasieskolan öppnar upp för fler yrkesinriktade linjer med inriktning mot det lokala näringslivets efterfrågan och möjligheter att erbjuda jobb. Nära samverkan mellan skolan och näringslivet för tillhandahållande av praktikplatser och feriearbeten.

–          Full mobiltäckning över hela kommunen och möjlighet för envar att ansluta sig till fibernät oberoende av var man bor.

–          Stärkta resurser till kommunens Näringslivsbolag för stöd till nyföretagande och aktivt rekryteringsarbete för nyetableringar.

–          Skapande av ett ”Forum för Hedemora” där Näringsliv, Politiker, Kommunen och Organisationer etc. kan samlas med syfte att skapa en samsyn kring kommunens inriktning i övergripande frågor. Även att utgöra remissorgan.

Vi vill att Hedemora kommun ska vara den bästa och tryggaste kommunen att driva företag i och då måste näringslivsfrågorna ges hög prioritet.

 

Hedemora – en levande kommun i alla sina delar!

Vår Plattform för Hedemora kommun 2019…….

Vi menar att ett utvecklat Hedemora bygger på en väl avvägd balans mellan Centralortens och Landsbygdens resurser samt en öppen och konstruktiv dialog med medborgarna och kommunens olika intressegrupper.

Vårt övergripande mål är att stärka Hedemoras befolkningsutveckling, bygga ett Hedemora som attraherar de unga att stanna kvar i och inflyttare att söka sig till. Vi menar att det är hög tid att samlas kring en gemensam strategi, se till helheten, sätta mål, upprätta samordnade handlingsplaner, prioritera och leverera.

Vi menar att viktiga byggstenar är:

–          En hög kvalitet i barnomsorgen med små barngrupper och fler vuxna. Att alla barn får en god start i livet och att skolan, från förskola till gymnasiet, tillförs nödvändiga resurser. Närhet till hemmet även för landsbygdens barn.

–          Vi ser våra äldre som en viktig resurs till samhällsutvecklingen och i utvecklingen av vår kommun. En god varierad äldreomsorg är högt prioriterad där människan sätts i centrum. Äldrevård ska innebära mångfald, trygghet och attraktivt boende. Vi vill skapa möjligheter till aktivitet, gemenskap och alternativa boendeformer för alla åldersgrupper i såväl centralorten som på landsbygden.

–          Kultur-, fritids- och ungdomsverksamhet bedrivs över hela kommunen och där även landsbygden får en rättvis del av resurserna

–          Ett ökat byggande i såväl centralorten som på landsbygden av bostäder för ung som gammal. Vi förespråkar byggandet av senior- och trygghetsboenden i alla kommunens delar med för pensionärer anpassade hyror.  Upplåtande av strandnära och attraktiv tomtmark inom hela kommunen.

–          Att återupprätta Hedemoras status som en handikappvänlig kommun både när det gäller tillgänglighet och en generös inställning i LSS frågor, vilket vi menar gynnar alla i samhället.

–          Att näringslivsfrågorna ges hög prioritet med en ökad dialog mellan näringsidkare och kommunen, enkla regelverk, korta handläggningstider och stöd till nyföretagande.

–          En aktiv och aggressiv marknadsföring av Hedemora kommun som en bra kommun att verka och bo i.

–          En ändrad syn på landsbygdens kommunikationer med fokus på pendlingsmöjligheter från de större orterna Vikmanshyttan, Långshyttan, Stjärnsund och Garpenberg.

–          Att återupprätta Hedemora kommuns anseende som en attraktiv arbetsgivare genom riktade insatser för personal och arbetsmiljö och nå ökad arbetsglädje och lägre sjukfrånvaro.

Ovanstående är enligt vår mening viktiga grundfundament i att bygga vårt gemensamma Hedemora, i dialog med medborgarna, och där landsbygden ges en ökad roll i utvecklingen.

Hedemora –en levande kommun i alla sina delar!

Presentation av kandidat nr. 2 till Kommunfullmäktige

Namn: Per Bengtsson
Ålder: 73

Jag är idag pensionär. Under större delen av min yrkesverksamma tid hade jag ledande befattningar i företag inom Svensk basindustri. År som gett mig värdefulla erfarenheter, nationellt som internationellt, i utveckling och omdaning av stora organisationer. Erfarenheter som kan vara av intresse även för Hedemora kommun.

Jag kandiderar till kommunfullmäktige för Kommunlistan för att jag anser att Hedemora kommun har stor potential att utvecklas positivt och att skapa framtida tillväxt genom ett förbättrat företagsklimat och en mer väl avvägd balans i resurstilldelningen mellan Centralorten och Landsbygden. Jag vill att Hedemora skall vara en levande kommun i alla sina delar, och den resan måste ta sin början snarast.
Som Pensionär har man ingen fritid, men väl tid. Mina intressen är många, förutom familj och taxen Ricko, bl.a. jakt och fiske, fåglar, fotografering, husbygge och trädgården för att nämna några. Jag vill också lära mig så mycket som möjligt om vår kommun Hedemora.

För mig är det viktigt med goda uppväxtförutsättningar för våra barn och unga, bra stöd till barnfamiljer och personer med funktionsnedsättningar, bra boendeformer för alla åldersgrupper och en bra äldreomsorg, oavsett om man bor i Centralorten eller på Landsbygden. För att kunna erbjuda detta krävs ekonomisk tillväxt. Tillväxt skapas av alla våra lokala företagare och företag och deras anställda därför kommer jag att aktivt arbeta för ett rejält förbättrat näringslivsklimat. Hedemora behöver ett näringslivsklimat värt namnet!

 

Presentation av kandidat nr. 7 till Kommunfullmäktige

Namn: Ulf Kindlund
Ålder: 49 år

Jag jobbar som järnbruksarbetare och är även If Metall ordf förande där.
Jag ställer upp i valet för att jag tycker kommunen helt glömt Landsbygdsfrågorna
Jag vill att hela kommunen ska leva.

Mina fritidsintressen är familjen ,vara i naturen,all sport och att resa.

Mina hjärtefrågor inom politiken är Landsbygdsfrågor,skolfrågor och att våra äldre och funktionsnedsättningar ska ha en bra tillvaro med hög livskvalitet.

Vi finns på Hedemora marknad 12-13 maj

Vi kommer att finnas på Hedemora marknad nu till helgen, 12-13 maj. Du hittar oss på Ämbetsgatan, mellan Stora Torget och Kings Arms.

Vi är där på lördag mellan 10.00 – 17.00 och på söndag mellan 10.00 -16.00.

Kom och besök oss och dela med oss hur du vill se kommunens utveckling i dag och i morgon.

Det är nu inriktningen ska läggas ut för de kommande fyra åren och den 9 september är det du som bestämmer genom att i valet till Kommunfullmäktige lägga din röst.