Hedemora Kommunfullmäktige 2018-11-20

Vid tisdagens, 2018-11-20, sammanträde i Kommunfullmäktige var frågan om ett nytt Omsorgsboende uppe på dagordningen för beslut. Ett digert (65 sidor) och i vissa stycken genomarbetat material, speciellt i de delar som avser kravställning och utformning av boendet, fanns att ta ställning till.

Investeringskostnaden för Omsorgsboendet är beräknad till 250 Mkr, ett för Hedemora kommun betydande belopp, ett stort åtagande och med vittgående ekonomiska konsekvenser för lång tid framöver.

Inför stora ekonomiska beslut och med framtida betydande ekonomiska åtaganden kan man som beslutsfattare förvänta sig ett väl genomarbetat ekonomiskt beslutsunderlag med såväl investerings- som drifts-kalkyler och till detta kopplat konsekvens- och känslighetsanalyser över tid.

Ett ekonomiskt beslutsunderlag värt namnet har inte presterats /presenterats utan endast en slarvigt hopkommen sammanställning på en A4-sida som är så undermålig att den inte är värd att kommentera över huvud taget. Något underlag inför ett beslut om en investering på 250 mkr utgör det då rakt inte.

Att på av majoriteten framlagda beslutsunderlag besluta om ett nytt Omsorgsboende för 250 mkr är inte seriöst.

Vi i Kommunlistan är övertygade om att såväl dagens som morgondagens skattebetalare i Hedemora förväntar sig att alla beslut och framförallt beslut med långsiktiga konsekvenser är väl underbyggda också vad gäller ekonomin. Hur angelägna frågorna än må vara.

Med anledning av ovanstående och ett behov av ytterligare ett antal klargöranden yrkade den samlade Oppositionen på att frågan om Omsorgsboendet skulle återremitteras vilket efter votering också blev fallet.

Gör om och gör rätt.

Per Bengtsson

 

Öppet Hus på onsdag 3 oktober!

Valet är över och snart påbörjas en ny mandatperiod i Hedemorapolitiken.

Vi tror på och verkar för en öppen dialog med kommuninnevånarna och vi kör vidare med Öppet Hus den första onsdagen i månaden.

Titta gärna in nu på onsdag 3 oktober kl. 17.00 – 19.00. Vi träffas vid vår Partilokal i Långshyttan, Klostergatan 5B, bredvid ”Abbes”.

Vi bjuder på fika!

Välkommen!

 

Tack för förtroendet!

Valet är över och väljarna har sagt sitt. Om det preliminära valresultatet från valnatten står sig har Kommunlistan ökat sin andel med 2,2%-enheter till 12,2% och med ett mandat till fem.

Vi har ökat vår väljarandel i alla kommundelar utom en vilket är en framgång.

Vi vill tacka alla som lagt sin röst på Kommunlistan och vi ska på bästa sätt förvalta det förtroende som du som lagt din röst på oss visat oss.

Vår väg att finansiera Kommunens verksamheter.

Långsiktigt är finansiering av kommunens åtagande för skola, vård- och omsorg, investeringar mm beroende av den tillväxt som kommunen skapar. Kortsiktigt är vi helt beroende av hur väl vi nyttjar de resurser som vi får genom skatter och bidrag.

Under den kommande mandatperioden vill vi i Kommunlistan se nedanstående program genomfört.

  • Vi vill att Hedemora kommun ska ha en arbetsmiljö som värnar om våra anställdas hälsa och därför kommer vi att se över organisation, arbetsformer, arbetstider etc. med målet att sänka sjukfrånvaron från nuvarande ca: 8% till under 4%. Genom detta kommer vi att kunna sänka kommunens kostnader med betydande belopp.
  • Vi vill genomföra en Organisationsöversyn med målet att sänka kommunens kostnader genom ökad effektivisering och minskad resursförbrukning. Översynen innefattar såväl det Politiska systemet som Förvaltningar och Bolag.
  • Vi vill sänka kostnaden för politiska arvoden och partistöd och Hedemora behöver enligt vår mening bara ett avlönat Kommunalråd.
  • Vi vill minska kostnaderna för styrelser i kommunens helägda bolag genom att ta bort ersättare/ suppleanter ur styrelser. Vi får förutom sänkta kostnader också effektivare styrelser.
  • Vi vill utnyttja de möjligheter till besparingar som finns i att samordna administrativa funktioner mellan kommunens bolag och där så är möjligt med kommunala förvaltningar.

Det är ett krävande arbete som ligger framför oss, men viktigt, om Hedemora Kommun ska få den starka ekonomi som är en förutsättning för att klara Kommunens framtida åtaganden. Arbetet måste börja nu!

Kortsiktigt kommer det att innebära ökade kostnader och personella ansträngningar, långsiktigt finns där en betydande potential till kostnadsreduktioner.