Fullmäktigesammanträdet 31 mars

När vi i Långshyttepartiet presenterade vårt budgetförslag för 2015 ingick förslag om genomförandet av en organisationsöversyn med målet att sänka kommunens kostnader med 10 mkr på årsbasis och fullt genomfört senast vid utgången av 2016. En översyn som syftade till kostnadsreduktion genom strukturförändringar och inte genom tillämpning av ”osthyvelprincipen”.

Från majoritetens företrädare fick vi höra att vi inte hade något konkret att komma med och beskedet var entydigt – några organisations- eller strukturgenomgångar var inte att tänka på. Däremot ansågs våra förslag vara populistiska och inte möjliga att genomföra.

 Nu, fyra månader senare, har på eget initiativ kommunens ekonomichef – Bengt Hansson -presenterat förslag till strukturella förändringar inom kapitalstruktur och finansiering och som på årsbasis innebär kostnadssänkningar på närmare 15 mkr. Förslag som vid senaste Fullmäktigemötet antogs enhälligt.

 Det är med tillfredställelse vi kan notera att, även om inte kommunens politiska majoritet delar vår uppfattning om att genom strukturförändringar frigöra ekonomiska resurser, vi har i kommunen ledande tjänstemän som är av samma uppfattning som vi i Långshyttepartet.

 Det är bra att vi har kompetenta tjänstemän som Bengt Hansson som på eget initiativ lägger genomarbetade förslag till omstrukturering av verksamheter. Hedemora kommer att behöva mer av liknande initiativ och vi i Långshyttepartiet är övertygade om att det finns mycket mer att åtgärda och att det kommer att leda till efterföljare.

Med den obalans som råder i kommunens ekonomi och med de utmaningar som väntar kommer vi att behöva genomföra ytterligare betydande kostnadsreducerande åtgärder och detta är en bra första början.

 Vi måste genom strukturella förändringar frigöra ekonomiska resurser, resurser som behövs inom Skola, Vård och Omsorg.

 Vi i Långshyttepartiet kommer att fortsätta på den inslagna vägen!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *