Kommunens ekonomi fortsätter utför!

Hedemora kommuns resultat före extraordinära intäkter och kostnader för perioden januari – mars uppgick till -6,7 mkr mot budgeterat 5,7 mkr. Således en budgetavvikelse på -12,4 mkr och -14,5 mkr sämre än motsvarande period 2014 då resultatet uppgick till + 7,8 mkr.

Prognosen för helåret pekar mot ett underskott på -4,4 mkr mot budgeterade 8,7 mkr dvs -13,1 mkr sämre än budget. Resultatet räddas även i år av icke budgeterade engångsposter, AFA-pengar +8,1 mkr, Reavinst på aktier +0,8 mkr, effekter av övergång till köp av bilar i stället för leasing på +2,0 mkr. Utan engångsposter pekar således prognosen på ett underskott på c:a -15 mkr. Mot budget en avvikelse på c:a -23 mkr.

Nämnderna uppvisar under samma period en budgetavvikelse på -4,6 mkr och prognosen pekar mot en negativ avvikelse på -18,8 mkr. Under 2014 gjorde nämnderna en budgetavvikelse på – 22,0 mkr .

Att obalanserna i kommunens ekonomi kvarstår är uppenbart och mycket tyder redan på att 2015 blir ännu ett förlorat år. Orealistiska verksamhetsbudgetar och budgetrutiner inte anpassade efter verksamheten, bristande styrning och kontroll, oförmåga hos den politiska ledningen är förklaringen.

Det är uppenbart att Hedemora behöver genomföra en organisationsöversyn som syftar till kostnadsreduktion genom strukturförändringar och inte genom tillämpning av ”osthyvelprincipen”. Det är endast genom strukturella förändringar Hedemoras ekonomiska problem varaktigt kan lösas.

Vi i Långshyttepartiet menar att i ett första steg 40 mkr kan frigöras genom strukturförändringar och vi är beredda att tillsammans med verksamhetsledningarna genomföra detta.

Trenden måste vändas!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *