Kommunfullmäktige 2015-05-19

Vid fullmäktiges sammanträde 19 maj delgavs att partiet nu bytt namn till ”Kommunlistan” (KL).

Det noterades också att Ulf Kindlund inträder som ledamot av kommunfullmäktige efter P-O Brus. Ny ersättare i kommunfullmäktige är George Larsson. Anna Dahlin inträder som ordinarie ledamot i Omsorgsnämnden och Kjell Stenberg som ersättare i Kommunstyrelsen. Till ny ersättare i i valnämnden har utsetts Vesa Remsu och som ersättare i valberedningen Ulf Kindlund.
Vid sammanträdet anmäldes från kommunlistan två motioner:

  • Anmälan av motion om sociala krav vid offentlig upphandling.
  • Anmälan av motion om fria arbetskläder för förskolepersonalen.

och två interpellationer:

  • Anmälan av interpellation om rekrytering av personal inom omsorgen.
  • Anmälan av interpellation om rekrytering av lärare.

Noteras skall att frågan om kommunens kvartalsbokslut (mars) och prognosen för helåret inte över huvud taget fanns upptagen på dagordningen och inte heller kommenterades. Anmärkningsvärt kan tyckas med tanke på att Hedemora kommuns resultat före extraordinära intäkter och kostnader för perioden januari – mars uppgick till -6,7 mkr mot budgeterat +5,7 mkr, en budgetavvikelse på -12,4 mkr. Nämnderna uppvisar under samma period en budgetavvikelse på -4,6 mkr och årsprognosen pekar mot en negativ avvikelse på -18,8 mkr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *