Kommunfullmäktige 2015-06-16

Vid fullmäktiges sammanträde 16 juni stod bla. budgetramarna för 2016 på agendan.

Mot bakgrund av kommunens ekonomiska situation och att nämnderna sammantaget under de tre senaste åren överskridit ramarna med 63 mkr och då ytterligare markanta överskridanden förutses för innevarande år anser vi i kommunlistan att överskottsmålet om 1% av skatteintäkter och bidrag tillfälligt skall överges och att hela det ekonomiska utrymmet används till verksamheten.

Vi menar också att med en kostnadsmassa på c:a 1 miljard kan betydande resurser frigöras genom organisations- och strukturförändringar.  Resurser som behövs inte enbart för att bli av med underskotten utan också för satsningar på inflyttning, samt framtidsatsningar inom skola och omsorg. Vi kan inte enbart bromsa oss genom krisen vi behöver också gasa.

Vi politiker måste inse att det behövs nya grepp och att vi måste tumma på överskottsmålet under ett antal år till dess vi fått ekonomin i balans. Vi måste se verkligheten som den faktiskt är. Så här kan det inte få fortgå med återkommande överskridanden….. Hög tid att göra något åt saken.

Vi i Kommunlistan yrkar således att budgetramen för 2016 i nuläget läggs på 875 mkr, vilket är 7 mkr över majoritetens förslag och att överskottsmålet läggs i malpåse tills vi har en ekonomi i balans.

Fullmäktiges beslut blev i enlighet med majoritetens förslag vilket vi i kommunlistan reserverade oss mot. Fortsättning följer!

 

Vid fullmäktigemötet noterades det också  att Helen Edwards Lutsch, Kommunlistan, inträder som ny ersättare i Omsorgsnämnden efter Anna Dahlin som sedan en tid är ordinarie ledamot i nämnden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *