Kommunfullmäktige 2017-03-28

Vid fullmäktiges sammanträde 28 mars fanns på agendan bl.a Årsredovisningen och Revisionsberättelsen för 2016.

(Utdrag ur KL:s inlägg i debatten)

Det är mycket som är bra i Hedemora och som också avspeglas i årsredovisningen 2016. Det ekonomiska resultatet för 2016 är förvisso bra, men konstigt vore det väl annars när kommunen tillförts extra statliga pengar om 59 mkr varav 54 mkr avser 2016. Att majoritetens företrädare vill tillgodoräkna sig resultatutfallet är knappast förvånande men frågan är hur väl man har använt resurstillskottet för att åtgärda de obalanser som trots allt fortfarande råder i kommunen. Att Kommunlistan och Majoriteten har olika uppfattningar om hur resurserna borde ha använts är ingen större hemlighet. Vi ser olika på vilka behov och problem som ska prioriteras.

Majoriteten valde att lägga det ekonomiska överskottet på framtida pensioner. Kommunlistan hade hellre sett att resurserna satsats på personal och arbetsmiljö för att komma tillrätta med de höga sjuktal som sedan ett antal år är ett återkommande problem i kommunen.

Under den senaste femårsperioden, och då nuvarande majoritet suttit vid styret, har sjukfrånvaron totalt ökat från 5,4 % (2012) till 8,9% (2016). Dvs 3,5%-enheter. Räknat på heltidsårsarbetare har de ständigt sjukfrånvarande ökat från 65 /2012 till 116 st/2016, en ökning med 51 personer. Under samma period har antalet årsarbetare ökat från 1195 till 1299 dvs en ökning med 104 personer. Man kan således konstatera att av ökningen på 104 personer är hälften hemma pga. ökad sjukfrånvaro. En förlorad resurs på inte bara c:a 50 heltids årsarbeten utan också att c:a 20-25 mkr som gått till spillo under det senaste året.

Om man agerat på ett sätt så att sjuktalen inte ökat utan förblivit på 2012 års nivå hade kommunen (allt annat lika) klarat sig med c:a 50 personer färre heltidsanställda till en lägre kostnad om c:a 20-25 mkr. Hade man därtill satt in åtgärder för att nå målet om 4% sjukskrivna så hade ytterligare c:a 15 färre heltidsanställda behövts till en lägre kostnad på c:a 6 – 7 mkr. Totalt runt c:a 30 mkr årligen. Och då har inte extrakostnader för vikarier och störningar i verksamheten medräknats.

Det är lätt att sjuktalen blir en exercis med siffror men vad det egentligen handlar om är medarbetares arbetsmiljö och deras hälsa.

Något som sällan nämns är att den sjukfrånvarande inte enbart drabbas till hälsan utan även ekonomiskt. Karensdag med löneavdrag. En försiktig bedömning pekar på att den 2016 kostade de anställda c:a 5,5 mkr. Man får inte heller glömma att sjuklönen enbart täcker 80% av lön och förmåner. Under 2016 utbetalade kommunen 12,3 mkr i sjuklön och det tyder på att ett sammantaget sjukavdrag på c:a 3 mkr.  Så uppskattningsvis har ”sjukkostnaderna”  för de anställda totalt uppgått till c:a 8-9 mkr.

För kommunen utgör den höga sjukfrånvaron också en ekonomisk belastning och under 2016 utbetalades 12,3 mkr i (bokförd) sjuklön, till detta ska läggas kostnader för vikarier och störningar i verksamheten.

Vi i Kommunlistan har svårt att acceptera att, när kommunen tillförts 59 mkr i extra anslag, inte en större del av resurserna använts för att komma till rätta med de faktiska problem Hedemora kommun uppenbarligen har i sin organisation, utan största delen har av majoriteten avsatts till framtida pensioner.

Kommunlistan har i tidigare budgetdiskussioner och senast i förra vårens tilläggsbudget påpekat vikten av riktade insatser mot de obalanser som råder och att satsa ekonomiska och personella resurser på personalen i syfte att skapa en hälsosam arbetsmiljö.

—————–

En liten framgång för Kommunlistan kan dock noteras då vi fick kommunalrådet att ur Årsredovisningen stryka påståendet ”Det är roligt att konstatera att sjuktalen redan sänkts”. Sjukfrånvaron som den redovisas i årsredovisningen har under 2016 ökat från 8,6% till 8,9%.

Årsredovisningen godkändes och Revisionsberättelsen lades till handlingarna och Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de förtroendevalda i dessa organ beviljades ansvarsfrihet.

Allan Mattsons (KL) tidigare anmälda motion om att ”kommunen ska upprätta en utbildningsplan i psykosocial problemlösning” var uppe till behandling men avvisades efter votering. Kommunlistans, Liberalernas , Moderaternas och SD:s ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Personalförsörjningsplan för Hedemora kommun framlagt av Kommunstyrelsen antogs, mot beslutet reserverade sig Moderaternas, Liberalernas, Kommunlistans och SD:s ledamöter

För övriga punkter på agendan hänvisas till protokollet. (se kommunens hemsida)

Nästa fullmäktigesammanträde 2017-04-25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *