Nej till Rättviksmodellen

Majoriteten sade NEJ till Rättviksmodellen

Under en följd av år har vi från Hedemora kommuns politiska majoritets ledning hört att Rättviksmodellen ska införas under mandatperioden. Vi har från kommunalråd t.o.m hört uttalanden om att det var redan beslutat. Rättviksmodellen skulle vara nyckeln till ett bättre företagsklimat i kommunen och skulle lyfta oss i Svenskt Näringslivs rankinglista, där vi år efter år legat i bottenregionen.

Trots alla uttalanden om att beslut i frågan förelåg så visade det sig när vi i Kommunlistan synade korten att något beslut inte fanns. Det är Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden (MOS) som har att besluta i frågan, ingen annan.

Vid nämndens sammanträde 2016-12-07 yrkade vi därför på att frågan om Rättviksmodellen skulle utredas och ett beslutsmaterial med konsekvensanalys tas fram. Nedan följer vårt yrkande:

Rättviksmodellen.

Att något måste göras för att höja Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningens status hos allmänhet och näringsidkare torde de flesta vara överens om. Om inte annat så framgår detta klart av SKLs ranking 2015 av företagsklimatet där Hedemora rankades på 181 plats av 193 deltagande.

I olika sammanhang har den så kallade Rättviksmodellen nämnts som en möjlighet att rätta upp situationen. Något beslut har, till dags dato, inte tagits i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden än mindre har något beslutsmaterial presenterats för nämnden.

Enligt kommunalrådet Kristina Lundgren finns beslut i Strategiutskottet om att Rättviksmodellen ska införas under mandatperioden. Vi kan således konstatera att Strategiutskottet redan beslutat om införandet av Rättviksmodellen i MOS-Förvaltningen, detta utan att frågan behandlats av MOS-nämnden. Det är dock MOS-nämnden som har att fatta beslut i frågor som rör MOS-Förvaltningen.

Man får väl förutsätta att inför beslutet i Strategiutskottet ett väl genomarbetat beslutsunderlag presenterats innehållande alternativa lösningar och konsekvensanalyser. Något sådant beslutsmaterial har dock inte presenterats för MOS-nämnden.

Kommunlistan (KL) yrkar att förvaltningschefen ges i uppdrag att;

  • Upprätta underlag som kan ligga till grund för beslut i frågan om Rättviksmodellen eller annat alternativ ska införas vid förvaltningen.
  • Till beslutsunderlaget ska fogas konsekvensanalys och genomförandeplan.

Nämnden beslutade i enlighet med vårt förslag och ett beslutsmaterial utarbetades och presenterades för beslut vid nämndens sammanträde 2017-06-21.

Förslaget från förvaltningen var att inte nu införa Rättviksmodellen, en uppfattning vi Kommunlistan inte på något sätt delar då enligt vår bedömning Rättviksmodellen i sin ”hela” omfattning har visat sig både fungera och vara framgångsrik. Vår bedömning grundar sig på en grundlig genomgång av Rättviksmodellens upplägg och hela koncept för Tillväxt och Tillsyn. Vi har gjort vår hemläxa!

Vid nämndens sammanträde yrkade vi därför:

Rättviksmodellen

Rättviksmodellen handlar om så mycket mer än efterhandsdebitering. Det är ett helt koncept för Tillväxt och Tillsyn som utgår från synsättet och värdegrunden att företag/medborgare vill göra rätt. Den bygger på kommunikation och dialog som är anpassad till individen och med rådgivning och vägledning innan man gör fel. Målet är att skapa en bra dialog mellan kommunen och företagen/medborgarna. Att skapa förtroende.

Under en lång följd av år har Hedemora kommun placerat sig i bottenskiktet vad gäller näringslivsklimatet i såväl Svenskt Näringslivs ranking som hos SKL. Vi- Kommunlistan- menar därför insatser snarast måste vidtas för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen och yrkar att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att:

  • Med utgångspunkt från Rättviks synsätt för ”Tillväxt och Tillsyn” införa modellen i sitt arbete.
  • Därefter införa efterdebitering

 

Nämndens majoritet, S och C, beslutade enligt Förvaltningens förslag och Kommunlistans yrkande avvisades och därmed kommer inte i nuläget Rättviksmodellen att genomföras i Hedemora kommun. Vi, Kommunlistan reserverade oss mot beslutet men kommer fortsatt att verka för att Rättviks syn på Tillväxt och Tillsyn kan få tillämpning i Hedemora kommun.

Vi, Kommunlistan, beklagar att den politiska majoriteten vars ledande företrädare tidigare så tydligt uttalat stöd för Rättviksmodellen nu i stället valt att säga NEJ till Rättviksmodellen.

Mycket snack och lite verkstad kan man tycka.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *