Möte med Företagarna i Hedemora och Hedemora Handlingskraft.

I går, 2017-11-02, träffade vi (KL) och på vårt initiativ företrädare för styrelserna i Företagarna i Hedemora och Hedemora Handlingskraft. Syftet med mötet var att inleda en dialog med näringslivet om vilka konkreta åtgärder som bör vidtas för att få ett bättre näringslivsklimat i kommunen.

Det finns drygt 1800 företag i Hedemora kommun och det är de som utgör ryggraden i kommunen. Många företag är en och tvåmansföretag, och några är större. Det är i de små och medelstora företagen som jobben skapas och det är genom företagarnas engagemang som Hedemora kan utvecklas och växa. För att gynna tillväxten behövs därför ett gott näringslivsklimat och här har politiker och kommunens tjänstemän ett avgörande inflytande.

När Svenskt Näringsliv och likaså SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) rankar näringslivsklimatet i landets kommuner har Hedemora under en lång följd av år rankats i bottenskiktet. Även om Hedemora senaste året höjt sig något i rankingen så ligger kommunen fortfarande i den nedre fjärdedelen. När därtill, enligt Svenskt Näringslivs enkät 2017, hela 28% av företagarna säger sig ha ”övervägt” att flytta sin verksamhet från kommunen så visar det på ett misslyckande från styrande politiker och tjänstemän.

Vi måste värna om våra lokala företag! Vi måste värna om våra arbetstillfällen! Hedemora måste få en aktiv lokal näringslivspolitik som främjar kommunens tillväxt! Vi i Kommunlistan agerar förvisso redan för ett förbättrat näringslivsklimat i kommunen och kommer att till våren 2018 presentera ett konkret handlingsprogram för ett förbättrat Näringslivsklimat, och med målet att Hedemora vid utgången av nästa mandatperiod (2022) skall rankas bland de 20% högsta.

Den dialog som vi igår inledde med representanter för Hedemoras Näringsliv kommer att fortsätta och hållas levande.

Ett stort tack till alla närvarande för en konstruktiv och givande dialog!

 

Allan Mattsson                    Per Bengtsson                    Ulf Kindlund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *