Hedemora Kommunfullmäktige 2018-11-20

Vid tisdagens, 2018-11-20, sammanträde i Kommunfullmäktige var frågan om ett nytt Omsorgsboende uppe på dagordningen för beslut. Ett digert (65 sidor) och i vissa stycken genomarbetat material, speciellt i de delar som avser kravställning och utformning av boendet, fanns att ta ställning till.

Investeringskostnaden för Omsorgsboendet är beräknad till 250 Mkr, ett för Hedemora kommun betydande belopp, ett stort åtagande och med vittgående ekonomiska konsekvenser för lång tid framöver.

Inför stora ekonomiska beslut och med framtida betydande ekonomiska åtaganden kan man som beslutsfattare förvänta sig ett väl genomarbetat ekonomiskt beslutsunderlag med såväl investerings- som drifts-kalkyler och till detta kopplat konsekvens- och känslighetsanalyser över tid.

Ett ekonomiskt beslutsunderlag värt namnet har inte presterats /presenterats utan endast en slarvigt hopkommen sammanställning på en A4-sida som är så undermålig att den inte är värd att kommentera över huvud taget. Något underlag inför ett beslut om en investering på 250 mkr utgör det då rakt inte.

Att på av majoriteten framlagda beslutsunderlag besluta om ett nytt Omsorgsboende för 250 mkr är inte seriöst.

Vi i Kommunlistan är övertygade om att såväl dagens som morgondagens skattebetalare i Hedemora förväntar sig att alla beslut och framförallt beslut med långsiktiga konsekvenser är väl underbyggda också vad gäller ekonomin. Hur angelägna frågorna än må vara.

Med anledning av ovanstående och ett behov av ytterligare ett antal klargöranden yrkade den samlade Oppositionen på att frågan om Omsorgsboendet skulle återremitteras vilket efter votering också blev fallet.

Gör om och gör rätt.

Per Bengtsson

 

Öppet Hus på onsdag 3 oktober!

Valet är över och snart påbörjas en ny mandatperiod i Hedemorapolitiken.

Vi tror på och verkar för en öppen dialog med kommuninnevånarna och vi kör vidare med Öppet Hus den första onsdagen i månaden.

Titta gärna in nu på onsdag 3 oktober kl. 17.00 – 19.00. Vi träffas vid vår Partilokal i Långshyttan, Klostergatan 5B, bredvid ”Abbes”.

Vi bjuder på fika!

Välkommen!

 

Tack för förtroendet!

Valet är över och väljarna har sagt sitt. Om det preliminära valresultatet från valnatten står sig har Kommunlistan ökat sin andel med 2,2%-enheter till 12,2% och med ett mandat till fem.

Vi har ökat vår väljarandel i alla kommundelar utom en vilket är en framgång.

Vi vill tacka alla som lagt sin röst på Kommunlistan och vi ska på bästa sätt förvalta det förtroende som du som lagt din röst på oss visat oss.

Vår väg att finansiera Kommunens verksamheter.

Långsiktigt är finansiering av kommunens åtagande för skola, vård- och omsorg, investeringar mm beroende av den tillväxt som kommunen skapar. Kortsiktigt är vi helt beroende av hur väl vi nyttjar de resurser som vi får genom skatter och bidrag.

Under den kommande mandatperioden vill vi i Kommunlistan se nedanstående program genomfört.

  • Vi vill att Hedemora kommun ska ha en arbetsmiljö som värnar om våra anställdas hälsa och därför kommer vi att se över organisation, arbetsformer, arbetstider etc. med målet att sänka sjukfrånvaron från nuvarande ca: 8% till under 4%. Genom detta kommer vi att kunna sänka kommunens kostnader med betydande belopp.
  • Vi vill genomföra en Organisationsöversyn med målet att sänka kommunens kostnader genom ökad effektivisering och minskad resursförbrukning. Översynen innefattar såväl det Politiska systemet som Förvaltningar och Bolag.
  • Vi vill sänka kostnaden för politiska arvoden och partistöd och Hedemora behöver enligt vår mening bara ett avlönat Kommunalråd.
  • Vi vill minska kostnaderna för styrelser i kommunens helägda bolag genom att ta bort ersättare/ suppleanter ur styrelser. Vi får förutom sänkta kostnader också effektivare styrelser.
  • Vi vill utnyttja de möjligheter till besparingar som finns i att samordna administrativa funktioner mellan kommunens bolag och där så är möjligt med kommunala förvaltningar.

Det är ett krävande arbete som ligger framför oss, men viktigt, om Hedemora Kommun ska få den starka ekonomi som är en förutsättning för att klara Kommunens framtida åtaganden. Arbetet måste börja nu!

Kortsiktigt kommer det att innebära ökade kostnader och personella ansträngningar, långsiktigt finns där en betydande potential till kostnadsreduktioner.

Valnämndens flytt av vallokal i Vikmanshyttan.

Med anledning av turerna kring vallokal i Vikmanshyttan vill vi från Kommunlistan lämna följande kommentar.

Patrik Lindström ägare av före detta Folkets Hus i Vikmanshyttan och därtill kandidat för Kommunlistan driver i lokalerna tre från varandra helt skilda verksamheter. Simulatorhallen – Vikmanshyttan, Gästgården – Gymcenter, Gästgården – Fest och underhållstjänst.

Under våren kontaktades Patrik Lindström av Hedemora kommun om man fick använda hans lokaler som röstlokal vid det kommande valet. Lämplig lokal var den tidigare restaurangen som ligger i verksamheten Fest och underhållstjänst. Avtal om att använda den tidigare restauranglokalen träffades muntligt. Skriftligt avtal med kommunen har ej upprättats, ej heller har Kommunen meddelat några föreskrifter över vad som gäller för tillhandahållande av vallokal.

Till verksamheterna Simulatorhallen och Gästgården-Gymcenter har Patrik kopplade Facebook sidor för att hålla sina besökare uppdaterade och senare som kandidat för Kommunlistan har han här gjort inlägg ämnade att stödja sin kandidatur för Kommunlistan. Politiska inlägg eller annan politisk annonsering har inte gjorts i anknytning till den för valet avsedda lokalen som är placerad i verksamhetsdelen Gästgården-Fest och underhållstjänst.

I av Valmyndigheten utgiven ”Information om val till riksdag, kommun och landsting 2018” anges för Vikmanshyttans distrikt som vallokal ”Gästgården, fd Folkets Hus”. Detta är missvisande då en korrekt beskrivning också skulle innefattat att vallokalen är belägen i den tidigare restaurangen som ligger i Gästgården- Fest och underhållstjänst. Valmyndigheten som ansvarar för informationen har således lämnat ofullständig information som senare tagits som intäkt för att ifrågasätta att använda f.d restaurangen som vallokal.

Till valnämnden har inkommit anmälan om att Patrik i anslutning till vallokalen lagt ut partipolitisk propaganda. På denna anmälan har sedan nämnden beslutat att flytta till annan vallokal. Som underlag för beslutet har enligt uppgift en ”skärmdump” från Facebook legat. Det anmärkningsvärda är att valnämndens ordförande Leif Fredriksson (S) före beslut inte inhämtat kommentarer eller förklaring från Patrik Lindström som då kunde ha klargjort hur hans olika verksamheter bedrivs och att någon politisk information inte annonserats i anslutning till den tilltänkta vallokalen. Vidare har på valnämndens uppdrag såväl kommunjurist och jurist på länsstyrelsen till valnämnden lämnat rekommendation att flytta till annan lokal utan att ha informerat sig om de faktiska förhållanden som råder utan helt förlitat sig på den information som Valmyndigheten distribuerat och som är missvisande. Valnämnden har enligt vår uppfattning tagit beslut i ärendet utan att ha tillgång till alla fakta i målet. Rimligtvis kan man begära att ordföranden inför beslut ser till att all adekvat information finns tillgänglig. Detta är enligt vår mening inte fallet. Ett telefonsamtal hade räckt.

Patrik Lindström (Kommunlistan) har i enlighet med sin grundlagsskyddade rätt på forum inte kopplade till den för valet avsedda lokalen framfört politiskt budskap som av krafter tagits till intäkt för att flytta vallokalen och därmed ifrågasätta Patriks agerande. Företrädare för andra partier har också i olika media använt situationen till att misskreditera såväl Patrik som Kommunlistan. Valnämnden har därmed tyvärr blivit en bricka i valrörelsen och dess ordförandes (brist på) agerande måste ifrågasättas.

Vår representant i valnämnden valde att inte gå emot valnämndens beslut då det gällde en av våra egna och då vi som parti anser att det i fråga om vallokal inte ska behöva uppstå några tveksamheter och vi kommer att göra detta även fortsättningsvis om ifrågasättande av andra utsedda vallokaler kommer upp på agendan. Vi har fått sådana indikationer.

Vi har muntligt till Valnämndens ordförande framfört våra synpunkter och också avhandlat frågan med kommunens jurist men utan framgång, vilket inte heller var väntat. Vi publicerar därför vår syn på hur frågan hanterats så att du som väljare/läsare själv kan bilda dig en uppfattning om spelet kring vallokalen i Vikmanshyttan och Patrik Lindströms agerande.

Kommunlistan

Per Bengtsson

(ordförande)

Vår vision

Hedemora måst få fart på tillväxten, annars kommer vi inte att klara de åtaganden som väntar och den utveckling som vi så väl behöver.

Vår vision är att Hedemora år 2023 skall ha drygt 17.000 invånare.

  • Vi vill öka byggandet av bostäder kraftigt över hela kommunen. Fram till 2023 skall drygt 300 bostäder färdigställas.
  • Vi vill satsa på ett starkt förbättrat näringslivsklimat. Kommunlistan har ett näringslivsprogram i sju punkter för att lyfta näringslivsklimatet. Målet är att vid mandatperiodens slut Hedemora skall rankas bland de 30 i topp av Svenskt Näringsliv.
  • Vi vill genomföra förändringar inom Kommunens förvaltning för att nedbringa sjukfrånvaron till lägre än 4% under mandatperioden, se över organisationsstrukturer och upprätta kommunens anseende som en god arbetsgivare med en excellent arbetsmiljö.

Hedemora behöver ett nytt ledarskap med blick mot framtiden…